Rámové le±ení Altrad Baumann Profitech S73

Rámové le±ení má výhodu velice rychlé a snadné stavby a rozloµení, zvlá±tě za předpokladu, µe se jedná o budovy obdélníkového nebo čtvercového tvaru. S členitostí narůstá i obtíµnost montáµe. Pomocí rámového le±ení s pouµitím různých doplňků lze v±ak postavit le±ení prakticky kamkoliv. Důleµitá je únosnost podkladu, ale i moµnost kotvení. Do vý±ky 6m je moµno rámové le±ení zajistit opěrnými tyčemi. Při vět±ích vý±kách je nezbytně nutné le±ení k budově kotvit pomocí kotvících ok a hmoµdin.